Mere end en checkvejer

Visuel og elektronisk inspektion

Newtec har udviklet en ny visionsbaseret kvalitets­kontrolenhed, som er inkor­poreret i vores effektive Check Point, place­ret i slut­ningen af anlægget. Ud­styret med vores inno­vative visions­systemer, måler og vur­derer Newtec Check Point en hel vifte af kri­terier ud­over vægt, såsom tjek af embal­lagen og produkt­vinkling på båndet. Se Newtec løsning

Godkendt i henhold til the European Measurement Instruments Directive (MID) og OIML R51.

newtec-check EU flag

Kapacitet

Op til 90 enheder/min.

Dine fordele

  • Visuel kvalitets­kontrol
  • Produkt lækage detek­tering
  • Flow kontrol
  • Opgraderbar soft­ware

Strømlin din produktion

Vores unikke kamerateknologi spiller en vigtig rolle i forhold til at minimere antallet af emballerede produkter, der fejlagtigt er blevet identificeret med korrekt vægt. For eksempel kan en utæt embal­lage, der enten ikke er lukket korrekt eller som har lækage, resul­tere i et løst produkt på båndet som dermed vejes med i den samlede vejning. Visuel inspektion forhindrer at sådanne fejlbehæftede salgsprodukter sendes til super­markedet.

Alternativt, kan det ske at to enheder ankom­mer til vores Check Point alt for tæt på hin­anden og de vil derved blive vejet på samme tid og der­for afvist på grund af over­vægt.

Med den seneste gene­ration af vores Check Point, model QC90-2, undgår man dog denne fejl, da hastig­heden på indfødnings­båndet kan til­passes og derved korrigere for even­tuelle afvigelser og skabe den korrekte af­stand mellem embal­lagerne, som ikke må over­stige den konfi­gurerede hastig­hed.

Ydermere, kan Newtecs Check Point kon­figureres af opera­tøren til at iden­tificere og afvise en­hver enhed, der ikke lever op til kra­vene i forhold til stør­relse, farve, form og produkt­vinkling på båndet.

Når det gælder endelig kvalitets­kontrol, er disse fea­tures blot begyndelsen. Vi vil fort­sat udvikle vores visions­system og gøre det i stand til at identi­ficere egenskaber, som tid­ligere krævede men­nes­kelig ind­sats. En opgra­dering af din soft­ware, vil give adgang til nye features.

Fødevaresikkerhed

Vores labo­ratorie holder os på for­kant med tekno­logi indenfor føde­varer og kvalitets­kontrol. For at imøde­komme de sti­gende krav om fødevaresik­kerhed, er Newtec i stand til internt at udføre kontrol­tjek af de anvend­te materi­aler og udfær­dige migrations­rapporter i overens­stemmel­se med standard nr. EN1186-3. newtec-check

Kontakt os

Kontakt venligst din lokale repræsentant for yderligere information. Se mere