Effektivt produktivitetsværktøj

Newtec WebServices er et internet­baseret infor­mations- og produk­tivitets­værktøj. WebServices overvåger dine Newtec maski­ners aktiviteter, opsamler produk­tionsdata og rappor­terer til brugerne.

Newtec WebServices leverer et komplet sys­tem til at op­samle, analy­sere og præsen­tere alle relevante produk­tionsdata fra dine Newtec maskiner. Dette inkluderer:

 • alarm systemer
 • driftsstoprapporter
 • statistik over produktion og produkter:
  • størrelse, distribution, kvalitet, spild, specielle sorteringer etc.

Hoved­funktionen er, hvor­ledes du kan bruge WebServices til for­bedret sporbarhed og:

 • opnå et klart og nøjagtigt overblik over produktudnyttelse
 • sikre best practice i produktoptimering
 • lette ledelsesarbejdet for producenten

Newtec WebServices
newtec-webservices

Effektivt informationsværktøj

 • Sporbarhed
 • Fjerndiagnosticering og service
 • Statistik, batch kontrol/rapportering

Optimér din Newtec maskine

Newtec WebServices er et yderst flek­sibelt og bruger­venligt sys­tem. Det kan i høj grad kunde­til­passes til indi­viduel­le behov af­hængig af den type data, du har brug for. På gul­vet, har opera­tøren be­hov for én type da­ta. Produk­tions­chefen har behov for en anden type produk­tions­data og direk­tøren ønsker mås­ke visse rappor­ter på speci­fikke tids­punkter hver dag, hver uge el­ler hver måned.

WebServices genererer auto­matisk disse vig­tige data og gør det mu­ligt for dig at op­timere dine Newtec mas­kiner og produktion­sanlæg, så­ledes at du kan opnå mak­simal ind­tjening på hvert en­kelt produkt.

Newtec WebServices

Adgang til WebServices

Du kan tilgå dit eget WebServices når som helst, hvor som helst - så længe du er on­line. I forbind­else med ser­vice og fejl­finding, kan Newtec service­team linke op til dine mas­kiner og i mange til­fælde løse opgaven online.

Kontakt os

Kontakt venligst din lokale repræsentant for yderligere information. Se mere