Udviklet, konstrueret og fremstillet af Newtec

Vi har løsningen, uanset om du har behov for at af­veje og pak­ke æb­ler, kartofler, gule­rødder, peber­frugter, citrus­frugter, løg, fisk og skal­dyr eller fris­ke af­skår­ne produk­ter. Hvis ikke, sørger vi for at udvik­le en kunde­til­passet løs­ning til dig.

Hos Newtec designer vi løsnin­ger specielt afpas­set til dine be­hov ved at kombi­nere eksis­terende mas­kiner og tekno­logi på nye og inno­vative måder.

70% af vores afslut­tede projekter er kundetil­passede til vores kun­ders spe­cifik­ke be­hov.

Newtec er ensbetydende med kva­li­tet og vores mas­kiner er byg­get til at holde, da vi udeluk­kende anven­der de bed­ste mate­rialer og se­neste teknologi inden­for soft­ware, automa­tisering og meka­nisk konstruktion.

Gennem tæt samar­bejde, leverer vi en løs­ning som er af­stemt med nu­væren­de tendenser og efter­spørgsel in­den for føde­vare­indus­trien og der­ved desig­net til at for­bedre din konkur­rence­evne.

Uanset, hvilke ønsker du har til pro­dukt, embal­lage, portions­størrelse og kapaci­tet, har vi din fremtids­sikrede løs­ning.

Dine fordele

  • Én løsning, én leveran­dør sikrer total in­tegra­tion og op­timal produk­tion
  • Alle maskiner er desig­net til at passe sammen / arbejde sam­men i for­hold til produkt­håndtering, signal­lering, data­udveksling, data­opsamling og bruger­flade
  • Newtec tager ansvar for hver enkelt maskine.

Kontakt os

Vi har stor er­faring med at om­danne dine af­grøder til omsæt­telige og profi­table slut­produkter. Drag for­del af vores verdensoms­pændende er­faring og kon­takt os i dag på sales@newtec.com

Se eksempler nedenfor på kundetilpassede løsninger, vi har leveret.

Tæt kundekontakt

Forståelse for din produktion og de ud­fordrin­ger, du står over for, gør os i stand til at levere løs­ninger, som gør en mærk­bar fors­kel.

I tæt samarbejde med dig, sæt­ter vi en ære i at desig­ne, til­passe og in­stal­lere din per­fekte løs­ning.

Når som helst du hen­vender dig med en ud­fordring, vil du bli­ve mødt af et dedi­keret hold eks­perter, som med impo­nerende know-how og stor er­fa­ring i ud­fordrende veje- og pakke projek­ter, vil yde en eks­tra ind­sats for at imøde­komme dine behov og opnå det bed­ste resul­tat ifølge den aftal­te tidsplan.

Vi ser frem til at afveje og pakke dine af­grøder og til at ta­ge del i optime­ringen af din produk­tion.

newtec-cup-filling-machine

Dine fordele

Newtec software

  • Intuitiv brugerflade.
  • Spænder over flere maskintyper.
  • Effektivt og fremtidssikret.

Kontakt os

Kontakt venligst din lokale repræsentant for yderligere information. Se mere

Opdater cookie indstillinger