Veje- pakkesystem til kartofler i bøjleposer, sække og kasser

Levering: april 2016

Produkt: Kartofler

Portionsstørrelser:

Bøjleposer: 2-5 kg
Sække/kasser: 10-20 kg

Emballage: Bøjleposer, sække og kasser

Kapacitet for bøjleposer: Op til 50 poser/min.

Løsningen består af følgende:

  • Newtec vejemaskine, model 4014XB1
  • Newtec checkvejemaskine, model QC90-2-DR , inkl. rejektfunktion
  • Newtec posemaskine, model PEB60/KL
  • Fyldesystem til sække
  • Gulvstativ og service platform
  • Portionssamlesystem med to tværtransportører

Veje og pakkelinje til kartofler i bøjleposer, sække og kasser. Newtec vejemaskine, model 4014XB1 og Newtec checkvejemaskine, model QC90-2-DR

Udfordring

Vores kunde tilbyder kartofler pak­ket i mindre por­tioner i bøjle­poser og stør­re portioner kartof­ler pakket i sække el­ler kas­ser. De var derfor inte­resseret i en meget flek­sibel veje- og pakke­løsning til deres kartofler. De ønskede en 3-i-én-løsning med et fylde­system til bøjle­poser, en op­tion til manuel fyld­ning af sække og en op­tion til pak­ning i kas­ser.

mobil kassefylder til kartofler, model HBC-4M er klar til hurtigt skift

Løsning

Vi valgte vores vejemaskine, model 4014XB1 med 14 veje­hoveder til løs­ningen for at opnå høj hastig­hed og fordi den er desig­net til at hånd­tere portions­størrelser fra 2-20 kg.

En meget vigtig del af løs­ningen er det kunde­til­passede portions­samle­system, som imøde­kommer kun­dens ønske om forskellige emballage­løsninger. På venstre side af veje­maski­nen, kan der pak­kes i bøjle­poser på Newtec pose­mas­kine, model PEB60/KL. På højre side, kan der nemt skif­tes mellem at pak­ke i henholds­vis sæk­ke eller kasser.

Vores posemaskine, model PEB60/KL er forbe­redt til Kwik Lok luk­ning ifølge fore­spørgsel fra kunden.

Udstyret med visions­anlæg, måler og vur­derer den inklu­derede Check Point en bred vifte af kri­terier, udover vægt, så­som at tjek­ke emballage­materialet og produkt­orienteringen på trans­portbåndet. Newtecs checkveje­maskine er forudind­stillet af opera­tøren til at iden­tificere og afvise enhver pak­ning, som ikke lever op til kra­vene til stør­relse, farve og form.

Det samlede resultat er en meget flek­sibel løs­ning med høj hastig­hed, som gør det muligt for vores kunde meget hur­tigt at skif­te fra en pakke­løsning til en anden, uden at miste værdi­fuld produk­tionstid og uden at bekymre sig om kva­litet.

måltegning af veje- og pakkeløsning til kartofler

Veje-, pakkelinie med to netpakkemaskiner

Levering: maj 2014

Produkt: Løg pakket i net

Portionsstørrelser: 1, 1.5, 2 kg

Partner: C-Pack

Kapacitet: ca. 75-80 portioner/min.

Løsningen består af følgende: Newtec kombinationsvejemaskine, model 4014XB1 , som føder 2 C-Pack VAC929 netpakkemaskiner, en Check Point, model QC90-2-DR-LR og vores unikke portionssamlesystem.

Newtec veje og pakkelinje med to netpakkemaskiner og unikt portionssamlesystem, Newtec kombinationsvægt model 4014XB1 og Newtec checkvægt QC90-2-DR-LR

Udfordring

Mange af vores kunder fore­spørger på en speci­fik løs­ning i for­hold til embal­lage og kapa­citet og vi har der­for gjort det nemt for dem trygt at væl­ge vores løs­ninger. Vores ud­fordring i dette pro­jekt var at desig­ne og time to transpor­tører. Da vores kunde ønskede at inklu­dere to C-Pack VAC929 net­pakke­maskiner i en løs­ning, som kunne kon­trol­lere hele anlæg­get, var vi nødt til at desig­ne og time to trans­portører så præ­cist,så de i samar­bejde kunne føde en Check Point på en kontrol­leret og retti­dig måde.

sammenfletning af to transportbånd der føder checkvejemaskine, model QC90-2-DR-LR

Løsning

Vores løsning består af en kombination­svejemaskine, model 4014XB1, kom­bineret med to C-Pack, net­pakke­maskiner, model VAC929 og en Check Point, model QC90-2-DR-LR.

Veje­maskinen, som vi valgte til denne kunde­tilpas­sede løsning er en del af vores se­neste serie af kom­binations­veje­maskiner. For at kunne føde hver net­pakke­maskine, valg­te vi vores pålide­lige kom­binations­veje­maskine med høj hastig­hed, model 4014XB1, med 14 store veje­hoveder. Veje­maskinen dæk­ker et interval fra 2 kg. til 30 kg. og garan­terer en meget nøj­agtig portionsvægt.

Med en skånsom produkthånd­tering hele vejen til net­pakke­maskinerne, sikrer løs­ningen en høj kapa­citet på ca. 75-80 por­tioner/min., idet den er kom­bineret med vores unik­ke portions­samlesystem, som er spe­cielt desig­net til skån­som distri­bution.

Ydermere, kan modellen 4014XB1 hånd­tere en meget høj kapa­citet på grund af dens robuste kon­struktion og desig­net med fire udløb gør den sær­deles fleksibel.

Newtec implemen­terede en start/stop funk­tion på båndet for at kunne pla­cere hvert net præcist ved siden af hinan­den og for at give mulig­hed for problem­fri adgang til indfødnings­båndet på check­veje­maskinen.

Sammenfletningen af nettene er kontrol­leret af Newtec Check Point og via sen­sorerne på hver trans­portør.

Som en ekstra fordel for vores kunder, er Newtec Check Point og kombi­nations­veje­maskinen forbundet til Newtec Maskin Link. Denne fea­ture gør det muligt for ope­ratøren at program­mere begge mas­kiner via én intui­tiv touch­skærm.

Ensartet konfigurering af mas­kinerne sparer både tid og pen­ge ved at eli­minere be­hovet for ekstra opera­tører og give mu­lig­hed for mere på­lide­lig maskin­drift. Med link til WebServices , bliver vores kunde for­synet med al relevant produktions­data. Dis­se data gør det mu­ligt for dem at op­timere deres Newtec mas­kiner og produktions­linier. I forbind­else med service og fejl­finding, kan Newtec ser­vice team linke op til maski­nerne og i mange til­fælde af­hjælpe problemet online.

Flere ordrer

Vores løs­ning har med suc­cess været i drift si­den 2014 og efter­føl­gende har vores kunde be­stilt to lignende kunde­tilpassede løs­ninger.

Måltegning af veje- og pakkesystem med to netmaskiner