Kom med på holdet og bliv del af en spændende fremtid

Newtec Teamet

Hos Newtec arbejder vi med det fælles mål at udvikle, frem­stille og markeds­føre innova­tive, veje-, pakke- og sortering­sudstyr i høj kva­litet til fødevare­industrien.

Vi anser vores medar­bej­dere for vores størs­te aktiv. Vi be­stræber os der­for på at skabe et in­spirerende og under­støt­tende miljø for fort­sat at til­trække og beholde dyg­tige medar­bejdere med ressource­stærk og innovativ tanke­gang.

Vi har opbygget et meget succes­rigt team og er kon­stant på ud­kig efter nye medar­bejdere, (såsom software ingeniører, maskin­ingeniører, smede, elek­trikere) som kan bi­drage med at styrke og ud­vikle vores forret­ning.


Praktik- og Karrieredag SDU

Newtec var tilstede på SDU d. 8. maj, hvor du kunne lære meget mere om os, vores industri og de mange projekter vi har gang i. Det er en vigtig del af Newtec, at være en del af studie- og forskningsmiljøet og takker for den store interesse. Vi ses igen næste år.

Newtec får større værktøjskasse med studieprojekter fra SDU

Multikulturelt miljø

Vi tilbyder spænd­ende job- og karriere­muligheder i en inter­national virk­somhed, som i høj grad foku­serer på forsk­ning og udvik­ling. Vi går ind for ink­lusion og vær­ner om vores ufor­melle og tvær­kultu­relle arbejds­miljø. Vi er kendt for at være åbne for nye idé­er og nem­me at tale med. Vores mål er at fast­holde en åben og dyna­misk kultur, hvor vores adfærd og samar­bejde er baseret på integ­ritet og respekt.

Newtec værdsætter hold­ånd, nytænk­ning og evnen til at sæt­te mål og tilføre værdi til kunde­løsninger.

Søger du en spændende karrieremulighed?

Kontakt os i dag eller send en uopfordret ansøgning og et CV med beskrivelse af dine kompetencer og dit interesseområde. Send venligst din ansøgning til hr@newtec.dk, att: HR afdelingen.

Forskning og udvikling

Vi arbejder tæt sammen med nationale og internationale forskere og videnskabsfolk, universiteter og Phd-studerende for at identificere nyudvikling og få indblik i det, der har potentialet til at transformere hele industrien i morgen.

Open Science Aarhus Universitet University Newtec polymer Newtec er en aktiv partner i Open Science netværket.

Se mere

Vores bud på, hvilke kvalifikationer vi får brug for i fremtiden

Jobopslag